AVOKATI I POPULLIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, i ndryshuar, në përfundim procedurës pa kandidat fitues në procedurën me Lëvizje paralele, njësia përgjegjëse pranë Institucionit të Avokatit të Popullit njofton se kandidatët […]

Bashkia Tiranë, Shpallje fituesi

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së Lëvizja paralele njofton se për pozicionin/pozicionet: 58- Specialist,Sektori I AMTP-ve dhe Titujve të Ngjashëm, Drejtoria e Administrimit të […]

BASHKIA KORÇË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil […]

Kuvendi i Shqipërisë, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 ( i ndryshuar) “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II, pika 9, po ju përcjellim emrin e kandidates […]

AVOKATI I POPULLIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, i ndryshuar, në përfundim të testimit, njësia përgjegjëse pranë Institucionit të Avokatit të Popullit njofton:   Për procedurën e Lëvizjes Paralele nuk ka kandidatë […]

BASHKIA BERAT, REZULTATET E VERIFIKIMIT

  Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe IV, pika 2, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, në […]

Bashkia Delvinë, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Drejtoria e Personelit dhe Burimeve Njerëzore të Bashkisë Delvinë në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 24, të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar ‘Për pranimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme […]

KËSHILLI QARKUT TIRANË, SHPALLJE FITUESI

Drejtori Juridike dhe Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut Tiranë, mbeshtetur në VKM Nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” (i ndryshuar), njofton se pas përfundimit të procedurave të konkurrimit dhe vlerësimit për pozicionin:   Specialist për Marrëdhëniet Publike dhe Promovimit, në Drejtorinë e Financës dhe Zhvillimit […]

BASHKIA GRAMSH, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Gramsh në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të […]

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMlT TE FORMlMlT PROFESIONAL PUBLlK SHKODER, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te Udhezimit nr. 14, date 27.05.2021 “Per […]