AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE LEZHE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr. 7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i ndryshuar. Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar. Urdherit te Kryeministrit nr.164, […]

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE ELBASAN, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Urdhrit te Kryeministrit nr.164, date 05.10.2023 […]

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE VLORE VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Urdhrit te Kryeministrit nr.164, date 05.10.2023 […]

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESlVE, DREJTORIA RAJONALE FIER VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Urdhrit te Kryeministrit nr.164, date 05.10.2023 […]

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE ELBASAN VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Urdhrit te Kryeministrit nr.164, date 05.10.2023 […]

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në mbështetje të neneve 21 dhe 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar”, të pikave 2, 3 dhe 4, kreu IV i vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar”, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore pranë Institucionit […]

BASHKIA KORÇË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim […]

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e 4 (katër) vendeve vakante në pozicionet, “Auditues në Departamentet e Auditimit”. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim_vende_te_lira_4_Auditues_

BASHKIA LUSHNJE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Lloji i diplomës ” Shkenca Shoqërore” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”     Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje në përfundim të verifikimit […]

KËSHILLI I QARKUT KORÇË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Lloji i diplomës: Të nivelit “Master Shkencor” në shkencat Agronomi, Gjeografi, Gjeodezi, Ekonomik dhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë. Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin […]