Categories
VLP Institucionet e pavarura

AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetitshpall Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

Categories
Shpallja e fituesit

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22, 23 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive:

NJOFTON:

Në përfundim të konkurrimit me procedurën pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionin Specialist në Sektorin e Monitorimit dhe Arkivës, Drejtoria e Mbikëqyrjes të zhvilluar në datën 29.09.2022, u shpall fitues kandidati:

Znj. Igis Nurja.

Categories
Shpallja e fituesit

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Shpallje fituesi

“Inspektor” 1 ( një ) në Drejtorinë e Monitorimit të Programeve të Transparencës , në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së

Kategoria e pagës III-a

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, Njësia Përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë/pranim nga jashtë shërbimit civil njofton se kandidate fituese është

· Znj. Viola Kojani

Categories
Shpallja e fituesit

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut III të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njofton se:

Për procedurën Ngritje në Detyrë për vendin e lirë të punës së kategorisë së ulët drejtuese Shef i Sektorit të Përgatitjes së Akteve në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA FIER, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Fier shpall procedurat e konkurimit për pozicionet:

1. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Finances, Buxhetit dhe Kontabilitetit; kategoria e II-a

2. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Taksave dhe Tarifave Vendore dhe planifikimit te Zhvillimit te Territorit kategoria e II-a

3. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Puneve Publike Hartimit te Projekteve te Infrastruktures kategoria e II-a

4. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Burimeve dhe Sherbimeve Njerezore Marrdhenieve me Publikun dhe QKB kategoria e II-a

5. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Legjislacionit kategoria e II-a

6. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Veterinarise Administrimit dhe Mbrojtjes se tokes Bujqesore Administrimit te Fondit Pyjor dhe Kullotave kategoria e II-a

7. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimit Social dhe Qendres se Femijeve me Aftesi Ndryshe kategoria e II-a

8. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Kundervajtjeve Administrative, Emergjencave Civile dhe IVMT kategoria e II-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje per drejtor kat larte Drejtuese

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të pikës 31, të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për proçedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionet si më poshtë:

– Drejtor, Drejtoria Juridike Kategoria e pagës II-b

Kandidat fitues është :

Brikena Leqejza 90 pikë

– Drejtor, Drejtoria e Turizmit Kategoria e pagës II-b

Kandidat fitues është :

Jorida Kurti 90 pikë

– Drejtor, Drejtoria Drejtoria e Administrimit të Sistemeve,

Menaxhimit të Z1 N,Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit

Kategoria e pagës II-b

Kandidat fitues është :

Jaser Sokoli 83 pikë

 

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të kreut kreu III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për proçedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionet si më poshtë:

– Përgjegjës, Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës Kategoria e pagës III-a

Kandidat fitues është :

Edlira Vajushi 90 pikë

– Përgjegjës, Njësia e Administrimit të Borxhit Tatimor , Drejtoria e të Ardhurave

kategoria e pagës III-a

Kandidat fitues është :

Fisnik Bushati 83 pikë

– Përgjegjës, Sektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit të të Ardhurave, Drejtoria e të Ardhurave kategoria e pagës III-a

Kandidat fitues është :

Elma Piraniqi 90 pikë

– Përgjegjës, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sportit

Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit

kategoria e pagës III-a

Kandidat fitues është :

Alban Neziri 73 pikë

– Përgjegjës, Sektori i Marketingut dhe Shërbimeve për Vizitorin, Drejtoria e Turizmit

kategoria e pagës III-a

Pa asnjë kandidat fitues

– Përgjegjës, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

kategoria e pagës III-a

Kandidat fitues është :

Jozef Kulla 73 pikë

– Përgjegjës, Sektori Planifikimit të Mirembajtjes së Infrastrukturës

Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

Kategoria e pagës III -a

Kandidat fitues është :

Bardha Jukni 85 pikë

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar,

Bashkia Shkodër në përfundim të procedurës për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive shpall kandidatët fitues si më poshtë vijon :

 

-2 (dy) Specialistë- Drejtoria e Analizës dhe e Programimit Buxhetor

 

kategoria e pagës  III-b

Zojë Pjollaj                    me     75       pikë

Gazmira Rexha              me    75       pikë

Franc Pici                       me    73       pikë

Elidona Nika                      me     72       pikë

 

 • 1 (një) Specialist, Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin,

 Drejtoria e Financës,

                                                                                                            kategoria e pagës  III-b

Nevila Turmetaj          me   82             pikë

Malvina Erkaçej          me   75             pikë

Odiola Begani             me   74             pikë

 

 

 

 

-1 (një) specialistë, Sektori i Administrimit të Borxhit Tatimor dhe Masave Shtrënguese, Drejtoria e të Ardhurave                                                      

    kategoria e pagës  III-b

 

pa asnjë kandidat fitues

 

-1 (një) specialist, Specialist i promovimit të zhvillimit ekonomik lokal, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit

kategoria e pagës  III-b

Mirza Beqiri    me   80             pikë

 

 

 • 2 (dy) Inspektor Lagjeje,

kategoria e pagës  III-b

Stivi Draçini     me   72             pikë

 

 • 2 (dy) Specialistë, Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit

                                                                                                              

    kategoria e pagës  IV-a

Ditmira Sinori             me   77             pikë

Kevin Lesha                me   75             pikë

Geneld Rroji               me   73             pikë

 

-1 (një) Specialist, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, për shërbimet sociale, shëndetit publik dhe mbrojtjes së konsumatorit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik,                                                                                                         

Esmeralda Zeneli        me   80             pikë

Edona Mulla                me   79             pikë

 

-1 (një) Specialist, Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU Strehimit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik,                                                                                                          

kategoria e pagës  III-b

Xhulio Haxhija            me 75             pikë

 

 

 

-1 (një) Specialist i Artit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit

kategoria e pagës  IV-a

pa asnjë kandidat fitues

 

 

 • 2 (dy) Inspektorë, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP –ve,

 

kategoria e pagës  III-b

Gentian Plepi              me   81             pikë

Klotilda Ulndreaj        me   73             pikë

Saira Hallunaj                         me   72             pikë

Blerina Kashi              me   71             pikë

 

 • 2 (një) specialistë- Drejtoria e Mjedisit

kategoria e pagës  III-b

Ambra Tukaj               me   78            pikë

Klodiana Vathej          me   75             pikë

Ledi Hyseni                 me   74           pikë

Ueda Bala                   me    72           pikë

Blerina Kashi              me   71             pikë

 

 • 1 (një) Specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

     kategoria e pagës  III-b

 

pa asnjë kandidat fitues

 

 

 

-2 (dy) Specialistë të Njësisë të Monitorimit të Shërbimeve Publike Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes të investimeve në Infrastrukturë, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës.

kategoria e pagës  IV-a

Elis Camaj                   me  72             pikë

Geri Naku                   me  72            pikë

Blerina Kashi              me   71             pikë

 

 

 • 1 (një) specialist, Sektori i Koordinimit të investimeve Bashkiake, Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve,                                                           

  kategoria e pagës  III-b

Ermela Murataj          me   75             pikë

 

 

 • 1 (një) Specialist, Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

kategoria e pagës  III-b

Ormira  Domnori        me   83             pikë

 

 • 1 (një) Specialist, Sektori planifikimit të mirëmbajtjes se Infrastrukturës, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

   kategoria e pagës  III-b

Arbër Kraja                 me   78           pikë

 

 

-2 (një) specialist, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

               kategoria e pagës  III-b

Suad Mati                    me  75            pikë

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE TREGTARE VLORË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr 14  datë, 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Shkolla Tregtare Vlorë, shpall pozicionin :

Drejtor i Shkolles se Mesme Profesionale “Tregtare”, Vlore

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3722.2

Categories
Shpallja e fituesit

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ KOLIN GJOKA “ LEZHË, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Përkrijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,ju njoftojmë per listen e kandidateve sipas rendit analfabetik per secilen nga drejtimet si me poshte:

 • Mësimdhënës të formimit praktik , drejtimi TIK,me kohe te plote, 1 (një) person

 

 • Gladiola Veseli

 

 • Mësimdhënës të formimit teorik- praktik , drejtimi Shërbime Sociale dhe Shëndetësore ,me kohe të pjesshme, (12orë/jave), 1(një ) person

 

 • Shpresa Molla
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3748.1
Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HOTELERI-TURIZËM” TIRANË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit Nr 14, datë 27. 05. 2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme profesionale “Hoteleri-Turizëm”, Tiranë  shpall pozicionin:

 

Mësimdhënës i formimit teorik -profesional  Ekonomist /Financë kontabilitet

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4000

Categories
Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil

BASHKIA PUKE, PLANI NË SHËRBIMIN CIVIL PËR VITIN 2022

Ne mbeshtetje te ligjit nr. 139/2015. date 17. I 2.20 l 5 “Per veteqeverisjen vendore” ligjit nr. 152/2013 . date 30.05.2013 ” Per nepunesin civil” i ndryshuar . VK M-se nr. 108 . date 26.02.2014 ·’ Per planin vjetor te pranimit ne sherbimin civil”, bashkengjitur po ju dergojme planit vjetor te pranimit ne sherbimin civil.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR PLANI NË SHËRBIMIN CIVIL PËR VITIN 2022