Vende të lira në Administratë Publike

Vende të lira në Administratë Publike

 
 

Plani i rekrutimit, viti 2022, në shërbimin civil për Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive

Njoftimet për vendet e lira në Administratën Publike do të bëhen mbi bazën e VKM-së nr. 143, datë 12.3.2014  “Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit civilë të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese”, në të cilin, pikat 4 dhe 5 parashikojnë si më poshtë:

4. Për institucionet e administratës shtetërore, shpallja e procedurës së pranimit për secilin grup publikohet në portalin Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive dhe faqen zyrtare të DAP-it dhe qëndron e publikuar deri në përfundimin e procedurës së pranimit.

5. Institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore bëjnë shpalljen e procedurës së pranimit për secilin grup në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive” dhe në stendat e informimit të publikut.

Për të zbatuar procedurat që parashikon kjo VKM, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ka vënë në dispozicion adresën zyrtare për të derguar edhe në mënyrë elektronike (Pasi është dërguar zyrtarisht pranë institucionit tonë) shpalljen e vendit të lirë , për Institucionet e Pavarura dhe Njësistë e Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë

                                              vendetelirapune@akpa.gov.al

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË