AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESlVE, DREJTORIA RAJONALE FIER VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”
i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te
Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe
te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar,
Urdhrit te Kryeministrit nr.164, date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te
organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, Udhezimit te Ministrit te
Financave dhe Ekonomise nr.15, date 29 .04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te
lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” dhe shkreses me nr.129 prot,
date 23.02.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Fier, protokolluar ne AKPA me nr.476  prot,
date 22.02.2024,

Pozicioni i punes:

  • Specialist ne Sektorin e Zyres Vendore Mallakaster, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise
    Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Fier, (vetem per periudhen kohore te lejes se
    barrelindjes se specialistit te emeruar ne kete pozicion).

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 476.1