Organizimi

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, organizon veprimtarinë e tij nëpërmjet:

 • Drejtoria Qendrore e AKPA-së;
 • 12 Drejtori Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive;
 • 10 Drejtori Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik.

Misioni   i   AKPA-së   është   të   sigurojë përmbushjen e të drejtës së shtetasve shqiptarë, të huaj dhe pa shtetësi të huaj, që kanë përfituar statusin e refugjatit si dhe të azilkërkuesit në territorin e Republikës së Shqipërisë, për t’u trajtuar me shërbime dhe programe publike të punësimit, të vetëpunësimit dhe të kualifikimeve profesionale, me qëllim gjetjen e një pune të përshtatshme, brenda dhe jashtë vendit, si dhe ofrimin e këtyre shërbimeve.

Këshilli Konsultativ për Punësimin është organ këshillimor që ngrihet pranë AKPA-s me përfaqësimin e organizatave të punëdhënësve, organizatave sindikale, si dhe institucioneve shtetërore.

Këshilli kryesohet nga ministri dhe përbëhet nga 11 anëtarë si më poshtë:

a) 1 përfaqësues nga ministria përgjegjëse për financat;

b) 1 përfaqësues nga ministria përgjegjëse për çështjet sociale;

c) 1 përfaqësues nga ministria përgjegjëse për arsimin;

ç) 1 përfaqësues nga inspektorati shtetëror që mbulon fushën e punës;

d) 1 përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve;

dh) 1 përfaqësues nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore;

e) 2 përfaqësues nga organizatat më të përfaqësuara sindikale;

ë) 2 përfaqësues nga organizatat më të përfaqësuara të punëdhënësve.

STRUKTURA E AGJENCISË KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE​

 • Drejtor
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Drejtor
 • Sektori i Bashkëpunimit me Punëdhënësit për Punësimin dhe Aftësitë
 • Përgjegjës Sektori
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Sektori i Zbatimit dhe Monitorimit të Fondit Social të Punësimit
 • Përgjegjës Sektori
 • Specialist
 • Specialist
 • Drejtor
 • Specialist Buxheti
 • Specialist Buxheti
 • Specialist Buxheti
 • Specialist Finance
 • Drejtor
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Drejtor
 • Sektori i Koordinimit të Ofruesve dhe Zbatimit të Programeve të AFP-së
 • Përgjegjës Sektori
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Sektori i Licensimit dhe Monitorimit të Ofruesve Privatë të AFP-së
 • Përgjegjës Sektori
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Drejtor
 • Sektori i Informacionit të Tregut të Punës
 • Përgjegjës Sektori
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Sektori i Planifikimit dhe i Projekteve
 • Përgjegjës Sektori
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Sektori i Sistemit të Performances të PATP-ve dhe AFP-së
 • Përgjegjës Sektori
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Drejtor
 • Sektori i Migracionit dhe Marrëdhënieve të Punës
 • Përgjegjës Sektori
 • Specialist
 • Specialist
 • Sektori i Programeve Aktive dhe Pasive të TP
 • Përgjegjës Sektori
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Sektori i Shërbimeve të Punësimit
 • Përgjegjës Sektori
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Drejtor
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Drejtor
 • Sektori i Arkiv Protokollit
 • Përgjegjës Sektori
 • Specialist
 • Specialist
 • Sektori i Burimeve Njerëzore
 • Përgjegjës Sektori
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Sektori i Mirëmbajtjes dhe Shërbimeve Mbështetëse
 • Përgjegjës Sektori
 • Magazinier
 • Specialist
 • Pastrues
 • Pastrues
 • Shofer
 • Shofer
 • Shofer
 • Sektori Juridik
 • Përgjegjës Sektori
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist
 • Specialist

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË