VLP në institucionet e administratës shtetërore

BASHKIA KORÇË, VEND I LIRË PUNE

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen  vendore”, ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 44/2015

Read More »

BASHKIA MIRDITË VENDE TË LIRA PUNE

Bazuar në ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore në RSH-së”, neni 64, në Kodin e Punës së RSH-së, VKB nr.47, dt.30.03.2016, “Për krijimin e 3(tre)Agjencive/Instuticioneve në

Read More »

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË