Organigrama

Organigrama

  • Organograma e Drejtorisë së Përgjithshme të AKPA-s.
  • Ligji nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”.
  • Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”.
  • Urdhri nr. 172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”.