AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE ELBASAN VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”
i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te
Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe
te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar,
Urdhrit te Kryeministrit nr.164, date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te
organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, Udhezimit te Ministrit te
Financave dhe Ekonomise nr.15, date 29 .04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te
lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” dhe shkreses me nr.129 prot,
date 23.02.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Elbasan, protokolluar ne AKP A me nr. 512 prot,
date 26.02.2024,

Pozicioni i punes:

  • Specialist ne Sektorin e Sherbimeve Mbeshtetese ne Drejtorine Rajonale te Agjencise
    Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Elbasan.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 512.1