Baza Ligjore

Baza Ligjore

Veprimtaria administrative e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, mbështetet pa u kufizuar në to, kryesisht në aktet ligjore dhe nënligjore, si më poshtë vijon;

Ligje


Vendime


Udhëzime


Urdhëra


Rregullore