Drejtoritë Rajonale & Zyrat Vendore të Punësimit

Drejtoritë Rajonale & Zyrat Vendore të Punësimit

Drejtoritë Rajonale dhe Zyrat Vendore të Punësimit, janë institucione në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të AKPA, që kryejnë veprimtari në:

  • Rajonin e vendbanimit të përhershëm të personit, që pretendon të përfitojë një Vend pune, Shërbime punësimi, Formim profesional apo Mbështetje me të ardhura.
  • Zonën ku punëdhënësi ushtron veprimtarinë e tij.

Në nivel kombëtar, funksionojnë 12 Drejtori Rajonale dhe 24 Zyra Vendore të Punësimit.