AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE LEZHE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr. 7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar. Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar. Urdherit
te Kryeministrit nr.164, date 05. 10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive’, i ndryshuar. Udhezimit te Ministrit te
Financave dhe Ekonomise nr. 15, date 29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit
nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe
Aftesive qe trajtohen me Kodin e Pune:

 

  • Drejtor ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Lezhe.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

795