Statistika të publikueshme

Statistika të publikueshme

BULETINE STATISTIKORE (sipas viteve)

KALENDARI:

Viti 2021

Lloji i statistikës3 mujori I 20213 mujori II 20213 mujori III 20213 mujori IV 2021
Papunësia e regjistruar10 Maj 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Bilanci i punëkërkuesve të papunë10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë të regjistruar sipas kategorive profesionale10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022

Viti 2021

Lloji i statistikës3 mujori I 20213 mujori II 20213 mujori III 20213 mujori IV 2021
Subjektet e regjistruara në ZVAKPA10 Maj 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Bilanci i vendeve të lira të punës sipas aktiviteteve ekonomike10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Bilanci i vendeve të lira të punës sipas kategorive profesionale10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022

Viti 2021

Lloji i statistikës3 mujori I 20213 mujori II 20213 mujori III 20213 mujori IV 2021
Vërtetimet dhe Lejet e punës për shtetasit e huaj10 Maj 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Certifikatat e regjistrimit për shtetasit e huaj10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë Emigrant të kthyer10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022

 

Viti 2021

Lloji i statistikës3 mujori I 20213 mujori II 20213 mujori III 20213 mujori IV 2021
Punëkërkuesit e papunë të punësuar10 Maj 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë pjesëmarrës në PNP10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë të cilët ndjekin kurset e Formimit Profesional10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë të cilët përfitojnë pagesë papunësisë10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Punëkërkuesit e papunë të cilët ndjekin kursin Start Smart10 Prill 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022

 

Viti 2021

Lloji i statistikës3 mujori I 20213 mujori II 20213 mujori III 20213 mujori IV 2021
Statistikat e DROFPP-ve10 Maj 202110 Gusht 202110 Nëntor 202110 Shkurt 2022
Statistikat e arsimit Profesional10 Prill 202115 Gusht 202115 Nëntor 202110 Shkurt 2022