AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE ELBASAN, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”
i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te
Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe
te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar,
Urdhrit te Kryeministrit nr.164, date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te
organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, Udhezimit te Ministrit te
Financave dhe Ekonomise nr.15, date 29 .04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te
lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” dhe shkreses me nr. 1134 prot,
date 06/12/2023 “Njoftim per vend te lire pune” te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Elbasan, protokolluar ne AKPA me nr. 3631 prot,
date 11.12.2023, si me poshte,

Pozicioni i punes:

  • Specialist ne Sektorin e Zyres Vendore Peqin, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise
    Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Elbasan.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 3631.12