KËSHILLI I QARKUT KORÇË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Lloji i diplomës: Të nivelit “Master Shkencor” në shkencat Agronomi, Gjeografi, Gjeodezi, Ekonomik dhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë.

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Këshillit të Qarkut Korçë në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë.