Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PËR ZONËN VERILINDORE VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

DROFPPZVL, ju njofton krijimin e levizjes per vënd te lire për pozicionin :

 

Mesimedhenes  me kohe te pjesshme per kursin, Rrobaqepsi ,Kuzhine, Parukeri : -Rajoni F-Arrez:  -3 persona

Mesimedhenes  me kohe te pjesshme per kursin, Hoteleri-Turizem :  -Rajoni Puke: -1 person

Mesimedhenes  me kohe te pjesshme per kursin, Parukeri: -Rajoni Tropoje:  -1 person

Mesimedhenes  me kohe te pjesshme per kursin, Menaxhim Biznesi : -Rajoni Kukes:  -1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim Zona Verilindore Levizje Paralele

Njoftim Zona Verilindore vend i lire

Categories
Shpallja e fituesit

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22, pikës 5, kreut IV, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin e punës, specialist në sektorin e administrimit të të dhënave dhe sistemeve në DADSIT.

Komiteti i Përhershëm i Pranimit në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues;

 

 1. Muhamet Zeneli

 

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA TIRANË AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Nr.2743, datë 22.01.2021 të Kryetarit të Bashkisë Tiranë “Për disa ndryshime në strukturën dhe organikën e Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Agjencia e Shërbimeve Funerale rishpall procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

 

1 (një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Dajt– Klasa e pagës II

1 (një) Shofer manovrator në Sektorin Sharrë – Klasa e pagës IV

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR A.SH.F_Rishpallje_per_vend_te_lire_pune

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA VAU DEJËS REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil” i ndryshuar si dhe të pikës 24 të kreut III, të Vendimit nr.242,datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas verifikimit paraprak të kantidatëve, për përmbushjen e Kushteve për ngritjen në detyrë dhe kritereve të vecanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionet:

 • Drejtor i Drejtorisë Ekonomike
 • Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Arsimit, Rinisë dhe Shëndetësisë

 

Mbyllet procedura e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil pa konkurentë dhe pa fitues.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

 1. 669-Specialist – Drejtoria e Komunikimit Dixhital, Drejtoria e Pergjithshme e Medias dhe Komunikimit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 16/10/2021, do të njoftohen nëpërmjet faqes, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. 660-Specialist – Sektori i Zhvillimit te Programeve Rinore, Drejtoria e Rinise, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Adelajda Demo               17. Daniel Matarangazi                         33. Lorela Hadaj        49. Xhensila Vilza
2. Aida Paci                           18. Donald Xhemallari                          34. Majlinda Baci       50. Zamir Hereni
3. Alda Kapllani                    19. Egla Buzi                                             35. Mariglen Rroshi
4. Alketa Ramushi              20. Elton Miha                                          36. Marvin Nallbani
5. Alsona Ivani                    21. Enidjola Cenaj                                     37. Mustafa Rezhda
6. Altin Gjoka                      22. Enxhi Thoma                                       38. Nikoleta Dukaj
7. Andi Ajazi                         23. Erjona Alla                                           39. Oltiona Kurushi
8. Anisa Arbana                   24. Ermela Karamani                             40. Rexhina Koçi
9. Ardjola Shefqeti          25. Ervisa Krrusa                                      41. Romina Zaimi
10. Asi Zyla                          26. Esiona Zeneli                                     42. Rovena Dilo
11. Aurora Toci                  27. Evi Mebelli                                           43. Rudina Doda
12. Besmir Bano               28. Gentjan Sallahu                                44. Sergi Xhabrahimi
13. Bojken Shenaj            29. Irida Kuniqi                                           45. Sidorela Mujollari
14. Brikena Celmeta       30. Isida Cici                                                 46. Sidrita Balla
15. Dafina Gora bileri      31. Klarita Aliaj                                         47. Sulltane Dobjani
16. Dajana Nenaj             32. Leme Meta                                       48. Xhenis Gjika

 1. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28/10/2021 ora 11.00 Bashkia Tirane

  B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31/10/2021 ora 12.00 Bashkia Tirane

 2. Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
  1. 662- Pergjegjes Sektori – Sektori i Arkivit, Drejtoria e Arkivit Qendror dhe Protokollit, Drejtoria e Pergjithshme e Burimeve Njerezore, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

  Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  1. Besmir Likaj
  2. Blerina Xhelili

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26/10/2021 ora 12.00 Bashkia Tirane

 3. Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
  1. 667-Drejtor i Përgjithshem – Drejtor i Përgjithshem, Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit te Qytetit, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-a

  Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

  1. Mirela Kocollari

  A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 05/11/2021 ora 11.00 Bashkia Tirane

  B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05/11/2021 ora 12.00 Bashkia Tirane

 4. Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
  1. 663- Përgjegjës Sektori – Sektori i Protokollit, Drejtoria e Arkivit Qëndror dhe Protokolliit, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

  Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  1. Arjana Ndrenika

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25/10/2021 13.00 Bashkia Tirane

 5. Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
  1. 624 Drejtor- Drejtoria e Monitorimit te Medias, Drejtoria e Pergjithshme e Medias dhe Komunikimit, Bashkia Tirane, Kategoria: II-b

  Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  1. Luis Tanushi

  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25/10/2021 ora 12.00 Bashkia Tirane

Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Lushnje REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Lushnje në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

Categories
Shpallja e fituesit

Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut III, të VKM nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të afatit të ankimit, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

 • 2 (dy) Ndihmës Inspektor, Njësia e Ndihmës Inspektorëve, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-kategoria-II-b.

 

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

 

 • Sonila Kosova (Meço)

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 26.10.2021, ora 11:00, në ambientet e Zyrës së Inspektorit të Lartë Drejtësisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Godina nr. 13, Tiranë.

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 26.10.2021 ora 13:00, në ambientet e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Godina nr. 13, Tiranë.

 

Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Kukes Rezultatet paraprake.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton listë paraprake për kandidatët e kualifikuar:

NR EMRI MBIEMRI
1 AIDA MUJA
2 ALDA CENGU
3 AMARILDA KOSOVA
4 ARJETA ZELA
5 ARJETA DURAKU
6 AUREL HALLACI
7 FLORESHA BILERI
8 LILJANA ZENELI
9 PERPARIM GURI
10 PLLUMB CENAJ
11 SABRIE TOTA
12 SHPRESIM ELEZAJ
13 VALBONA PALUSHI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton listë paraprake për kandidatët e kualifikuar:

NR EMRI MBIEMRI
1 IRENA POPA
2 SUZANA LITA

 

 

Për testimi me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë do njoftoheni pas dates 01.11.2021.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton listë paraprake për kandidatët e kualifikuar:

NR EMRI MBIEMRI
1 ELVIN NOKA
2 ERMIRA GRENAZI
3 FJORALBA FERATAJ
4 MORENA PALUSHI
5 ORSIOLA BRAHA
6 ZAMIRA DAFKU

 

 

Për testimi me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë do njoftoheni pas dates 01.11.2021.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton listë paraprake për kandidatët e kualifikuar:

NR EMRI MBIEMRI
1 ADNAN PERZHITA
2 DESANTILA HASA

 

 

Për testimi me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë do njoftoheni pas dates 01.11.2021.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton listë paraprake për kandidatët e kualifikuar:

NR EMRI MBIEMRI
1 EDONA MERTINAJ
2 GAZMEN MEMISHI
3 KUJTIM ELEZAJ

 

 

Për testimi me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë do njoftoheni pas dates 01.11.2021.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton listë paraprake për kandidatët e kualifikuar:

NR EMRI MBIEMRI
1 ERTA PALUSHI
2 KLODJAN TODAJ
3 RUSHIT GASHI

 

 

Për testimi me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë do njoftoheni pas dates 01.11.2021.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton listë paraprake për kandidatët e kualifikuar:

NR EMRI MBIEMRI
1 ARMAND BELAJ

 

Për testimi me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë do njoftoheni pas dates 01.11.2021.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton listë paraprake për kandidatët e kualifikuar:

NR EMRI MBIEMRI
1 ALMA BRAHAJ
2 ARJANA NERGUTI
3 ARJANA METAJ
4 AURELA SPAHIA
5 BAJRAM HALILAJ
6 FESTIM HALILAJ
7 MBRESA SHEHU
8 SOKOL ELEZI
9 SUADA DURAKU

 

Për testimi me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë do njoftoheni pas dates 01.11.2021.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton listë paraprake për kandidatët e kualifikuar:

NR EMRI MBIEMRI
1 BYLBIL GJUTA
2 DARDAN SHLLAKU
3 YLBER DERVISHI

 

 

Për testimi me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë do njoftoheni pas dates 01.11.2021.

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton listë paraprake për kandidatët e kualifikuar per pozicionet:

 • SPECIALIST PER AKUAKULTUREN DHE MENAXHIMIN E PESHKIMIT
 • INSPEKTOR KONTROLLI PER SIGURINE USHQIMORE
 • SPECIALIST PER KOORDINIMIN DHE MBLEDHJEN E TE DHENAVE STATISTIKORE
 • SPECIALIST – JURIST
NR EMRI MBIEMRI
1 BESART HALILAJ
2 ADELINA TOCILLA
3 DORILDA CENGU
4 EDONA SHLLAKU
5 NERTILA POPA

 

 

Për testimi me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë do njoftoheni pas dates 01.11.2021.

 

Për testimi me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë do njoftoheni pas dates 01.11.2021.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA MIRDITË VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim nenit 22, 23, 24, 25 të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM nr. 243 dt.18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë Ekzekutive”, Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë njofton se për pozicionin:

 • “Specialist – Jurist” – Sektori i Planeve Strategjike, Projekteve të Integruara të Zhvillimit, Aplikimeve të Lejeve dhe Njësisë së Strehimit, pranë Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit – B.Mirditë”.

Kandidatët që plotësojnë kushtet për klasifikim paraprak, për të vazhduar konkurimin për fazën e testimit me shkrim janë:

 1. Majlinda Topollaj

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 29.10.2021, në Sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, pranë Godinës së Shërbimit të Qytetarëve, Kati I-rë, ora 13:30.                        Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në të njejtin ambient (si më sipër!), në një datë që do t’u njoftohet kandidatëve, sipas ecurisë së procedurës konform VKM nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë Ekzekutive”.

Në zbatim nenit 22, 23, 24, 25 të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM nr. 243 dt.18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë Ekzekutive”, Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë njofton se për pozicionin:

 • “Specialist” – pranë Njësisë së Auditit të Brendshëm – Bashkia Mirditë.

Kandidatët që plotësojnë kushtet për klasifikim paraprak, për të vazhduar konkurimin për fazën e testimit me shkrim janë:

 1. Emanuel Rrapi
 2. Gjovalin Ndoj

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 29.10.2021, në Sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, pranë Godinës së Shërbimit të Qytetarëve, Kati I-rë, ora 13:30.                        Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në të njejtin ambient (si më sipër!), në një datë që do t’u njoftohet kandidatëve, sipas ecurisë së procedurës konform VKM nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë Ekzekutive”.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA DELVINË SHPALLJE FITUESI

 

Drejtoria e Personelit dhe Burime Njerëzore të Bashkisë Delvinë  në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin Civil “ i ndryshuar  dhe pikës  1 të Kreut II të VKM 243,datë 18.03.2015 “ Për pranimin  lëvizjen paralele , periudhën  e provës  dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar njoftojmë për përfundimin e procedurës “Lëvizja paralele  “  për kategorinë  ekzekutive në pozicionet;

 

 • 1 (një) Specialist Topograf – kategoria VI-a;

 

Në këto kushte plotësimi i këtyre vendeve të lirë pune do të vazhdojë me procedurën e pranimit në shërbimin civil.

Njoftimi i aplikantëve për këtë procedurë(për rezultatet e fazës së verfikimit të dokumentacionit) do të bëhet  në faqen e Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe në stendën e faqen zyrtare të  Bashkisë Delvinë  duke filluar nga   data 04.11.2021.