Gjykata Kushtetuese, Kolegji i Posaçëm i Apelimit, Vende te lira pune

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Kuvendit nr. 35/2024, datë 11.04.2024, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”, i ndryshuar,

  • Shpall 3 (tre) vende vakante për pozicionin “Specialist sekretarie gjyqësore”, në Drejtorinë e Menaxhimit të Çështjeve dhe Marrëdhënieve me Median dhe Publikun.
  • Shpall 1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist Sekretarie Gjyqësore”, me afat jo më pak se 6 (gjashtë) muaj dhe jo më shumë se 1 (një) vit, në Drejtorinë e Menaxhimit të Çështjeve dhe Marrëdhënieve me Median dhe Publikun.
  • Shpall 1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist protokoll/ arkivë”, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse.
  • Rishpall 1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist” me kontratë të përkohshme pune, në zyrën e protokoll/ arkivës”, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse.
  • Shpall 1 (një) vend vakant për pozicionin “Punonjës pastrimi”, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1.2. Shpallje vend vakant – Kohe e plote – Punonjes pastrimi, 1.2. Shpallje vend vakant – Kontrate e perkohshme- Protokoll Arkive, 1.2. Shpallje vend vakant – Kohe e plote – Protokoll Arkiv, 1.2. Shpallje vend vakant – Kohe e plote – Sekretari Gjyqesore 6 muaj- 1 vi, 2.2. Shpallje vend vakant – Kohe e plote – Sekretari Gjyqesore