Njoftim “Për shpërndarjen e fondeve e pjesëmarrësve për programet e Nxitjes së Punësimit, fazën pilot të Garancisë Rinore dhe programit të Kodimit për Zyrat e Punësimit për vitin 2024” dhe hapjes së aplikimeve për vitin buxhetor 2024

Në zbatim të Ligjit Nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”, paketës ligjore për zbatimin e programeve të nxitjes së punësimit, Programit të Qeverisë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për kërkesë për pjesëmarrje në programet e nxitjes së punësimit, me fondet e akorduara nga Buxheti i shtetit për vitin 2024 për programet si me poshtë: VKM […]

VITI I AFTËSIVE 2023

Ky është viti Europian i Aftësive, frymëzuar nga Agjenda Europiane e Aftësive si dhe në linjë me Strategjinë Kombëtare për Punësimin dhe Aftësitë 2023-2030, I cili do të ketë një fokus të shtuar për të trajtuar mes vendeve të punës dhe aftësive në tregun e punës. Gjithashtu ky vit u jep mundësin të gjithë grupmoshave […]

Thirrje për aplikim, për kurset e formimit profesional të organizuara nga institucionet e formimit profesional, publike apo private, për vitin 2023

Mbi shpalljen e thirrjes për aplikim në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 646, datë 5.10.2022 “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programeve të formimit profesional nëpërmjet mbështetjes financiare të ofruar, sipas procedurave të konkurrimit, për kurset e formimit profesional të organizuara nga institucionet e formimit profesional, publike apo private” Në […]

Olsi punësohet pranë subjektit “Sv Mega”

Olsi Pira

Olsi Pira, regjistruar i papunë. I ndërmjetësuar nga Zyra e Punësimit Tiranë pranë subjektit “Sv Mega”. Olsi punësohet dhe është një ndër punonjësit më të mirë të kompanisë.

Xhuliano punësohet si inspektor kredie

Xhuliano punësohet si inspektor kred

Xhuliano Tola, me arsim të lartë regjistruar i papunë. Zyra e Punësimit Gjirokastër e ndërmjetësoj pranë BKT Dega Gjirokastër. Xhuliano punësohet si inspektor kredie.

Danjela punësohet si punonjëse sociale

Danjela punësohet si punonjëse sociale

Danjela Aliaj, me arsim të lartë regjistruar e papunë. Zyra e Punësimit Lezhë e ndërmjetësoj pranë Bashkisë Lezhë, njësia administrative Zejmen. Danjela punësohet si punonjëse sociale

BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

Specialist i Turizmit në Sektorin e Turizmit, Trashëgimisë Historike dhe Arkeologjike, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin […]

BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

Specialist i Sportit në Sektorin e Arsimit, Sportit dhe Kulturës pranë Drejtorisë së Shërbimeve Bashkiake, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën […]

BASHKIA MAT – SHPALLJE FITUESI

Specialist i Protokollit dhe Arkivit në Sektorin e Protokollit dhe Arkivit, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin […]