VITI I AFTËSIVE 2023

Ky është viti Europian i Aftësive, frymëzuar nga Agjenda Europiane e Aftësive si dhe në linjë me Strategjinë Kombëtare për Punësimin dhe Aftësitë 2023-2030, I cili do të ketë një fokus të shtuar për të trajtuar mes vendeve të punës dhe aftësive në tregun e punës. Gjithashtu ky vit u jep mundësin të gjithë grupmoshave të rrisin nivelin e aftësive digjitale të tyre.   Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive synon të promovojë gjatë këtij viti:  
 • rritjen e nivelit të aftësive, duke ofruar mundësi konkrete për të rinj e të reja, burra dhe gra, ne bashkëpunim me të gjithë aktorët e tregut të punës, për të siguruar që askush nuk mbetet pas,
 
 • ofertën e Arsimit dhe Formimit Profesional, duke bashkëpunuar ngushtë me partnerët socialë, shërbimet publike dhe private të punësimit, kompanitë, bashkitë dhe institucionet arsimore të të gjitha niveleve,
 
 • shërbimet digjitale për ndërmjetësim më efektiv ne tregun e punës, për të mbështetur tranzicionin e gjelbër dhe digjital.
    Në kuadër të zhvillimit të Vitit të Aftësive 2023, janë zhvilluar aktivitetet e më poshtme:  
 1. Promovimi i Vitit Europian të Aftësive në Shqipëri
Në datë 19 Janar 2023 u prezantua Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi, gjithashtu u lancua Viti i Aftësive në Shqipëri, 2023.  
 1. “Mbështetje për përfshirjen e kompetencës së sipërmarrjes në AFP”
Gjatë muajit Janar u zhvillua Projekti “Akademi Inovacioni”, në shkollën profesionale “Gjergji Canco” ka marrë tashmë rrugëtimin e tij.  Akademia promovon kulturën e zhvillimit të ideve të reja dhe zbatimin e tyre në praktikë. Kjo ndihmon në nxitjen e kreativitetit dhe zhvillimit te teknologjive të reja, produkteve të reja dhe metodave të reja të biznesit, nga vetë nxënësit. Ky projekt është mbështetur me grant për lehtësues nga Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes. Në fazën e parë të projektit, nxënës dhe mësues të kësaj shkolle ishin pjesëmarrës në takimet me ekspertë të fushës mbi sipërmarrjen, zhvillimin e seancave “brainstorming”, gjenerimin e ideve, ndërtimin e planit të biznesit për të krijuar startup-et e para dhe për konsolidimin e tyre ne treg.   https://www.instagram.com/reel/Cob5DKDNMnL/?img_index=1  
 1. AFP në Shqipëri – Mbështetje gjatë tranzicionit të qëndrueshëm
Gjatë muajit Mars 2023 u zhvilluan takime rajonale me në fokus ecurin e zhvillimit të gjurmimit.  
 1. Future of VET and of the Workplace
Në muajin Mars u zhvillua konferenca me në fokus rëndësin e arsimit dhe trajnimit profesional në përgatitjen e profesionistëve në tregun e punës.  
 1. “Mundësi, Aftësi, Punësim”
Gjatë muajit Prill (24-26 Prill) në Shqipëri u zhvillua Panairi më i madh i Punësimit i cili ndihmojë në përshtatjen e vendit të punës dhe kërkesës në tregun e punës.  
 1. Ndërtimi i një Shqipërie më të mirë për të punuar
Gjatë muajit Prill 2023 u zhvilluan takime rajonale në të gjithë Shqipërin për të mundësua rritjen e produktivitetit për përmirësimin e aftësive të fuqisë punëtore.  
 1. Fuqizimi i një Rinie të Aftë
Në mënyrë të vazhduar gjatë muajve Prill dhe Maj janë zhvilluar konkurse të vazhduara në Shkollat Profesionale tematika kryesore të këtyre konkurseve të zhvilluara kanë qenë:
 • Turism Expol,
 • Food &Drink Expo
Gjithashtu në vazhdimësi me rifillimin shkollor do të zhvillohen konkurse të tjera si:
 • LeatherLine & Conf Expo në datat 28-30 Shtator (proces),
 • Agrotech Expo ne datat 11-13 Tetor (proces).
 
 1. Rrjetëzimi për një treg pune të qëndrueshëm
Gjatë muajit Qershor së bashku me rrjetin e profesionistëve dhe Sektorin privat promovuam Shkollat Profesionale në tre sektorë prioritar bujqësi, hoteleri-turizëm dhe ICT. https://www.instagram.com/p/CtZxEQQtDjC/?img_index=1  
 1. SPEAK VET
Duke filluar që nga muaji Maj 2023 jemi në vazhdim të zhvillimit të takimeve me shkollat fillore, të rinjtë, qendrat komunitare dhe prindërit për promovimin dhe mundësit që ofrohen në Arsimin Profesional.  
 1. Strengthening labor market relevance through supporting VET
Është realizuar gjatë kësaj periudhe nxitja e investimeve në infrastrukturë në Ofruesit e AFP-së. Investimet e mbështetura nga RCF/ KfW. https://rcf-wb6.org/second-national-grant-award-ceremony-in-albania/  
 1. Inagurimi i rikonstruksionit të Zyrave Rajonale të Tiranës
Më 23 Mars 2023 inaguarum e Ristrukturimit të Zyrave Rajonale Tiranë me një ambjent më innovative dhe komode për të rinjtë   https://www.instagram.com/p/CpkvdkItKFe/?img_index=1