Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, si dhe planit vjetor të pranimit 2024 Njësia përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shpall Procedurën e lëvizjes paralele dhe/ose ngritjes në detyrë dhe /ose pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionet:

  • 1 – “Inspektor” 1 (një), në Drejtorinë e Ankesave dhe Harmonizimit, në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave personale, pranë KDIMDP-së Kategoria e pagës III-1.
  • 1- “Inspektor” 1 ( një ) në Drejtorinë e Monitorimit të Programeve të Trasnparencës , në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së Kategoria e pagës III-1.
  • 1- “Inspektor” 1 (një) IT, në Drejtorinë e Mbikqyrjes në fushën e Drejtësisë Penale dhe Sigurisë Publike, në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së Kategoria e pagës III-1.
  • 1- “Inspektor” 1 (një) në Drejtorinë e Vlerësimit të Ankesave, në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së Kategoria e pagës III-1.
  •  1 ( një) “Specialist”, në Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Integrimit Kategoria e pagës IV-1.
  • 1- “Inspektor” 1 (një), në Drejtorinë e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave , në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave personale, pranë KDIMDP-së Kategoria e pagës III-1.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shkurt 2024 SHPALLJA per INSPEKTOR ne Drejtorine e ankesave dhe harmonizimit (00000005) SHPALLJA per INSPEKTOR ne Programet e transparences Shkurt 2024 SHPALLJA per INSPEKTOR Drejtorine e Drejtesia Penale ( IT) SHKURT 2024 SHPALLJA per INSPEKTOR ne Drejtorine e Vleresimit te AnkesaveShkurt 2024 SHPALLJA-per-NIVELIN-EGZEKUTIV-Marredheniet-me-Jashte- 2024 SHKURT 2024 SHPALLJA per INSPEKTOR ne Drejtorine e Hetimit Sektorial dhe Sigurise se te Dhenave Shkurt 2024