BASHKIA DIMAL, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, , të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Dimal shpall procedurën e konkurimit të hapur:

  • Drejtor I Drejtorisë Tatim Taksave dhe Menaxhimit të Borxhit, Kategoria e pagës II-b

 

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut III, VIII të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, Institucioni Bashkia Dimal shpall procedurën e konkurimit të hapur:

  •  Sekretar i Përgjithshëm,  Kategoria e pagës I-b

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 I “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, i ndryshuar, Institucioni Bashkia Dimal shpall procedurën e konkurimit të hapur:

  •  Specialist Topograf, Kategoria e pagës IV-a
  • Specialist IT,  Kategoria e pagës IV-a

 

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Dimal shpall procedurën e konkurimit të hapur:

  •  Specialist i Financës, Kategoria e pagës IV-a/1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 0. Specialist finance shpallje 0. Specialist IT shpallje 0-0-shpallje Specialist topograf 0-Shpallje Sek i Pergjthshem 0-0shpallje drejtor takse