Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK GJIROKASTËR, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr.15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr.15/2017, “Për arsimin dhe formimin professional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.7.2019, “Për krijimin për procedure  paralele  mënyrën e organizimit dhe  të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Gjirokastër ju njofton krijimin e vendit të lire për pozicionin Instruktor me kohë të pjesshme të  kursit Bojatisje .

 

– Pozicioni

 

 1. a) Instruktor për kursin Bojatisje . — 1 person ( Gjirokastër)
 2. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3071
Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBETARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ HAMDI BUSHATI” SHKODËR, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,

Shkolla e Mesme Profesionale ”Hamdi Bushati”  Shkodër  shpall

me afat të përcaktuar    pozicionin:

 

– Mësimdhënës të praktikës  profesionale me kohë te plote  Drejtimi Hoteleri -Turizem,    ( një mësimdhënes)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3073

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”, Ofruesi publik i AFP-së, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Shkodër, ju njofton  për pozicionet :

 

 • Specialist në Sektorin e Administrimit të Formimit Profesional (1 person)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Graphic design”.                          (1 mësimdhënës)

  PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3070

 • 3076
Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK ELBASAN, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr 15/2019, “Për nxitjen e punësimit” ; të ligjit nr 15/2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në republikën e Shqipërisë “; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr 554 datë 31.07.2019  “ Për krijimin , mënyrën  e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombetare të punësimit dhe aftësive “ ; të udhëzimit nr 14 datë 27.05.2021 “ Për mënyrën e organizmit  dhe veprimtarinë e ofruesve publik të arsimit dhe formimit profesional”.

 

Ofruesi publik i AFP-së Drejtorisë Rajonale të Ofrimit Formimit Profesional Publik Elbasan , ju njofton krijimin e vendit të lire për pozicionin :

 • Instruktor/e Kujdestar Femijesh, Kujdestar per te moshuar  (  1  ) person
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3069
Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , SHKOLLA E MESME E NDËRTIMIT “KARL GEGA ‘ TIRANË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.15 datë 16.02.2017 , “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e  Shqipërisë”, VKM nr 554 date 31.07.2019 “ Për krijimin dhe mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjensisë Kombëtare të Punesimit dhe Aftësive (AKPA)  ,  Udhëzimt të MFE, Nr.28, datë 14.10.2019 “Për numrin e nxënësve për klasë dhe normat e punës mësimore në institucionet  arsimit profesional”(fletore zyrtare 2020 –nr 12),  Udhëzimit të Ministrisë se Finacane dhe Ekonomisë, Nr.14, datë 27.05.2021 “PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT DHE VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL, SI DHE ASPEKTET E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, PËRBËRJES SË NJËSISË SË ZHVILLIMIT TË OFRUESVE TË ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL DHE ZHVILLIMIT TË VAZHDUAR PROFESIONAL TË PERSONELIT” , neni 107, 108 dhe 109  ofruesi publik i AFP-së shkolla e mesme e ndërtimit Karl Gega, ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionin .

 • Mësues të formimit të kulturës profesionale në drejtimin Mekanike  – 1 (Një) Mësues
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2857
Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PËR ZONËN VERILINDORE, VENDI LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

DROFPPZVL, ju njofton krijimin e levizjes paralele për pozicionin :

 

Mësimdhënës  me kohë te pjesëshme per kursin, Instalime dhe Mirembajtje Hidraulike- Instalim dhe Mirembajtje te Sistemeve Ngrohje Ftohje: -Rajoni Puke: -1 person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3072

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.4, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

DROFPP Nr.4, ju njofton krijimin e levizjes paralel me afat të përcaktuar deri me datë 3 tetor 2022 për pozicionin :

 

 • Specialist/e (Arkivist/Protokollist) në sektorin e Shërbimeve Mbështetëse dhe Sekretaria—-1 Person
 • Specialiste në Sektorin e Administrimit të Formimit Profesional—– 1 Person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3074

3075

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE DURRËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, i ndryshuar, Urdhërit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.15, datë 29.04.2022 “Për mënyrën e emërimit dhe të lirimit nga detyra të punonjësve të Drejtorive Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive që trajtohen me Kodin e Punës”  , si më poshtë:

Pozicioni i punës:

Specialist në Sektorin e Programeve Aktive dhe Pasive, në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Durrës.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3054.1

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE TIRANË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, Ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, i ndryshuar, Urdhërit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.15, datë 29.04.2022 “Për mënyrën e emërimit dhe të lirimit nga detyra të punonjësve të Drejtorive Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive që trajtohen me Kodin e Punës” , si më poshtë:

Pozicioni i punës:

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Tiranë.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2931.1

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

Bashkia Lushnje, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lushnje,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

 • Specialist per Projektet Drejtoria e Mjedisit, Planifikimit dhe Kontrollit(Kategoria e pagës III-b)
 • 2 Specialist ne Drejtorin e te Ardhurave Vendore Kategoria e pages III-b
 • Specialist për Asetet,   Zyra e Menaxhimit te Aseteve (Kategoria e pagës III-b)
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR archive