AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , SHKOLLA E MESME E NDËRTIMIT “KARL GEGA ‘ TIRANË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.15 datë 16.02.2017 , “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e  Shqipërisë”, VKM nr 554 date 31.07.2019 “ Për krijimin dhe mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjensisë Kombëtare të Punesimit dhe Aftësive (AKPA)  ,  Udhëzimt të MFE, Nr.28, datë 14.10.2019 “Për numrin e nxënësve për klasë dhe normat e punës mësimore në institucionet  arsimit profesional”(fletore zyrtare 2020 –nr 12),  Udhëzimit të Ministrisë se Finacane dhe Ekonomisë, Nr.14, datë 27.05.2021 “PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT DHE VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL, SI DHE ASPEKTET E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, PËRBËRJES SË NJËSISË SË ZHVILLIMIT TË OFRUESVE TË ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL DHE ZHVILLIMIT TË VAZHDUAR PROFESIONAL TË PERSONELIT” , neni 107, 108 dhe 109  ofruesi publik i AFP-së shkolla e mesme e ndërtimit Karl Gega, ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionin .

  • Mësues të formimit të kulturës profesionale në drejtimin Mekanike  – 1 (Një) Mësues
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2857