KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25, kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

 

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka  vende të lira pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

SPECIALIST NË DREJTORINË  E BUXHETIT DHE FINANCËS

DREJTOR NË DREJTORINË E BUXHETIT DHE FINANCËS

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR dbnj_220726_Njoftim per vendin e lire te punes Specialist ne Drejtorine e Buxhetit dhe Finances

dbnj_220728_njoftim per vendin e lire te punes drejtor i buxhetit dhe finances