AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.4, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

DROFPP Nr.4, ju njofton krijimin e levizjes paralel me afat të përcaktuar deri me datë 3 tetor 2022 për pozicionin :

 

  • Specialist/e (Arkivist/Protokollist) në sektorin e Shërbimeve Mbështetëse dhe Sekretaria—-1 Person
  • Specialiste në Sektorin e Administrimit të Formimit Profesional—– 1 Person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3074

3075