Categories
Shpallja e fituesit

Këshilli i Lartë Gjyqësor, Rezultatet e verifikimit paraprak

Bazuar në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 25 dhe VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII, pika 9, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, ju njoftojmë se për:

 • 5 (pesë) vende, në pozicionin Specialist i Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë (kategoria ekzekutive, III-b), pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.

 

Procedura e lëvizjes paralele mbyllet pa kandidatë të kualifikuar dhe vendet vakante janë të vlefshme për konkurim nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Kuvendi i Shqipërisë, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të Lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015(i ndryshuar), “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se;

Në Administratën e tij ka 2 vende të lirë pune, në pozicionin

 • “Drejtor i Shërbimit të Seancës Plenare”, pranë Shërbimit Legjislativ.      Kategoria e pagës II-a.
 1. Drejtor i Shërbimit të Përafrimit të Legjislacionit, pranë Shërbimit Legjislativ. Kategoria e pagës II-a
 2. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR NJOFTIM PËR VEND PUNE
Categories
VLP Institucionet e pavarura

AVOKATI I POPULLIT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit nr.152/2013, “Për Nëpunësin Civil”, të ndryshuar si dhe të Kreut II dhe të III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.3.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit shpall procedurat e Lëvizjes Paralele dhe të Ngritjes në Detyrë për pozicionin:

 

Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Vlorë , Verifikim Paraprak

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist ”Inxhinier ndertimi” në Drejtorinë e Urbanistikës, Bashkia Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fituesit  për këtë pozicion:

 1. Mandi Karocieri 82 pikë

 

 1. Kevin Vongli 70 pikë

 

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE SPECIALIST ”ARKITEKT”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist ”Arkitekt” në Drejtorinë e Urbanistikës, Bashkia Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fituesit  për këtë pozicion:

 1. Erisa Muka 73 pikë

 

 1. Ingli Xhaferaj 70 pikë
 2. Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën e pranimit në shërbimin civil,

   

   

  Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

  1. Ermir Allushaj
  2. Ermonela Kadria
  3. Inva Shero
  4. Ortensia Sadiku
  5. Sara Lelaj
  6. Silva Laboviti

   

  Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 25 Maj 2022, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

   

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 1. 719- Pergjegjes Sektori, – Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Bashkiake Njesia Administrative Nr.7 Bashkia Tirane- Kategoria: III-a

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 20/5/2022, do të njoftohen nëpërmjet faqes, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

724- Pergjegjes Sektori- Sektori i Projekteve Kulturore, Drejtoria e Kultures dhe Trashegimise Kulturore, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 28/5/2022, do të njoftohen nëpërmjet faqes, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. 718- Specialist – Sektori i Sportit ne Komunitet,Drejtoria e Sportit, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit, Bashkia Tirane – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Aida Paci 21. Endri Zykollari 41. Romina Moçka
2. Alba Kola 22. Eni Rodoni 42. Sara Gjoni
3. Albana Sula 23. Eralda Brati 43. Sergi Xhabrahimi
4. Albjana Merepeza 24. Erina Caushi 44. Sonila Velaj
5. Altin Gjoka 25. Eriona Dervishi 45. Sonni Myrtaj
6. Anila Kasmi 26. Ermelinda Duriçi 46. Stela Cala
7. Arda Naqi gjika 27. Ernes Bendo 47. Tahir Batalli
8. Arlind Myftari 28. Erolda Merja 48. Urim Tresa
9. Arsiola Laho 29. Eron Merko 49. Valbona Zbobo
10. Aurora Tosku 30. Ervaldo Rudaj 50. Xhaferr Sulaj
11. Bibe Tota 31. Esmeralda Zhuzhi 51. Xhoi Bleta
12. Bleranda Camaj 32. Henrik Hoxha
13. Denida Qorraj 33. Indrit Kulla
14. Desara Avdulaj 34. Irma Sula
15. Edlira Balliu 35. Jurgert Zavalani
16. Elda Ndoja 36. Ledion Veizaj
17. Elda Zeneli 37. Leonard Cela
18. Eleni Malaj 38. Malta Cekaj
19. Elferita Matoshi 39. Marlin Markolaj
20. Elisabeta Shatri 40. Romina Kapllani

 

 1. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 02/06/2022 11 00
 2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05/06/2022 12 00

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 1. 725- Pergjegjes Sektori- Sektori i Auditimit te Sistemeve te Institucioneve te Varesise dhe Nderrmarrjeve Shteterore, Drejtoria e Auditit te Brendshem, bashkia Tirane – Kategoria: III-a

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 29/5/2022, do të njoftohen nëpërmjet faqes, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është:

1. 713- Pergjegjes Sektori- Sektori i Regjistrimit dhe Inventarizimit, Drejtoria e Pasurive te Paluajtshme, Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

1. Raif Halidini83 pikë

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është:

715- Drejtor – Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Pergjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit EKonomik Bashkia Tirane – Kategoria: II-b

 

 1. Florian Hoxha 80pikë

 

Categories
Shpallja e fituesit

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, VERIFIKIM PARAPRAK

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar Kreu V – “Lëvizja paralele dhe Ngritja në detyrë”, nenit 26   si dhe të pikës 24, të Kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015   “Për plotësimin e vendeve të lira në  kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  në përfundim të afatit për pranimin e dokumentave si dhe  verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta për ngritjen në detyrë dhe/ose pranim nga jashtë shërbimit civil,  të përcaktuara në shpalljen për konkurrim,  deri në datën 23.05.2022,  njofton   se për pozicionin:

 

“Inspektor” 1 ( një ) në Drejtorinë e Monitorimit të Programeve të Transparencës , në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së

Kategoria e pagës III-a

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë :

 

 • Vjola Kojani                    (jashtë shërbimit civil)
 • Ina Gjoka                      (jashtë shërbimit civil)
 • Desara Avdulaj                  (jashtë shërbimit civil)
Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA PUSTEC, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkise Pustec, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:

 • kandidati fitues është:
 1. Z. Vasil Stojan
Categories
Shpallja e fituesit

Kuvendi i Shqipërisë, Verifikim Paraprak

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreut II, pika 11 dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin ,“Drejtor i Shërbimit të Kërkimit dhe Analizës”, në Institutin Parlamentar, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 11.05.2022 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në detyrë”

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreu II, pika 11 dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin ,“Drejtor i Shërbimit të Edukimit Qytetar”, në Institutin Parlamentar, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 11.05.2022 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në detyrë”

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,  Kreu IV– “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, për konkursin e shpallur për pozicionin , “Sekretar për Komisionet” në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 12.05.2022 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Pranim në Shërbimin Civil

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë  27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”

 

DROFPP Durres  ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionin:

 

 1. Mesimdhenes me kohe te pjesshme I formimit teorik-praktik per  kursin “ Instalime dhe mirembajtje hidraulike ” prane  DROFPP  Durres
 2. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2048
Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA LEZHË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015,  Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil,
Planit të Pranimeve në Shërbimin Civile të vitit 2022, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.111, datë 02.02.2022, i ndryshuar, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, kategoria ekzekutive për pozicionin:

1. Specialist i Ndihmës Ekonomike, Pak dhe Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve, në Njësinë Administrative Ungrej, kategoria IV-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1. Shpallje Specialist i ndihmes Ekonomike, Pak, Barazise