Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA DEVOLL, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, per pozicionet 

 1. Drejtor i Drejtorise se te Ardhurave,Lejave dhe Licensave
 2. Pergjegjes i Sektorit te Menaxhimit Financiar
 3. Pergjegjes I inspektoriatit tatimor,kundravajtjeve administrative,debitoreve,konfiskim dhe sekuestrim

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia  Devoll, në përfundim të vleresimit PERFUNDIMTAR të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

– kandidatet  e  kualifikuar dhe shpallur fitues  per pozicionet  e mesiperme  per procedurën e pranimit nga jashte sherbimit  civil dhe ngritjes ne detyre jane :

1.Gazment Haxhija  93  pike

2.Ilir Duci               73.2  pike

3.Matilda Hoxha     77.8  pike

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA BERAT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Bashkia Berat  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive , për pozicionin :

 1. Specialist për  Vleresimin e Taksave dhe Tarifave të Biznesit në Drejtorinë e Taksave  dhe Tarifave.
 2.  Specialist   Buxheti   në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave,

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Kerkese_per_publikim_vendi_te_lire_pune (1)

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA DIMAL, SHPALLJE FITUESI

 • Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,
 • Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se:
 • kandidati fitues është:
 1. Z. Arsen Greku
 2. Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

  Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se:

  • kandidati fitues është:

   

  1. Znj. Rabushe Hoxha
  2. Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 I “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”,

   Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se:

   • kandidatët fitues janë

    

    

   1. Ylli Asanaj
   2. Marjana Çuku
   3. Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 I “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”,

    Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se:

    • kandidatët fitues janë

     

     

    1. Ylli Asanaj
    2. Marjana Çuku