AVOKATI I POPULLIT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit nr.152/2013, “Për Nëpunësin Civil”, të ndryshuar si dhe të Kreut II dhe të III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.3.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit shpall procedurat e Lëvizjes Paralele dhe të Ngritjes në Detyrë për pozicionin: