BASHKIA LEZHË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015,  Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil,
Planit të Pranimeve në Shërbimin Civile të vitit 2022, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.111, datë 02.02.2022, i ndryshuar, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, kategoria ekzekutive për pozicionin:

1. Specialist i Ndihmës Ekonomike, Pak dhe Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve, në Njësinë Administrative Ungrej, kategoria IV-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1. Shpallje Specialist i ndihmes Ekonomike, Pak, Barazise