Kuvendi i Shqipërisë, Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, shpall pozicionet

 

  • “Shef Sektori” në Sektorin për Edukimin Qytatar, pranë Shërbimit të Edukimit Qytetar
  • “specialist” në Sektorin për Edukimin Qytetar, pranë Shërbimit të Edukimit Qytetar

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

NJOFTIM PËR VEND PUNE, datë 25.01.2023 (2)

NJOFTIM PËR VEND PUNE, datë 25.01.2023