LISTAT E PUNËKËRKUESVE TË PAPUNË, TË KUALIFIKUAR DHE TË S’KUALIFIKUAR PËR PROGRAMIN E VETËPUNËSIMIT, VITI 2021

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 ”Për nxitjen e Punësimit”, Vendimit Nr. 348, datë 29.4.2020 “ Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes nëpërmjet Vetëpunësimit”, publikohen listat e punëkërkuesve të papunë të kualifikuar dhe të s’kualifikuar në procedurën për përfitimin e grantit sipas Drejtorive Rajonale të AKPA-s. Drejtoria Rajonale AKPA DIBËR Drejtoria […]

PROGRAMI I VETËPUNËSIMIT PËR VITIN 2021

Në zbatim të Programit të Qeverisë Shqiptare dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për aplikimin në Programet e Nxitjes së Punësimit, AKPA në Buletinin e Njoftimeve Publike të APP  Nr.45 datë 29.03.2021, ka njoftuar në lidhje me fondin e akorduar nga Buxheti i Shtetit për Programet e Nxitjes së Punësimit për vitin 2021 dhe hapjen […]

PROGRAMI I PUNËVE PUBLIKE NË KOMUNITET

Në zbatim të Programit të Qeverisë Shqiptare, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, për aplikimin në Programet e Nxitjes së Punësimit, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA) në Buletinin e njoftimeve Publike Nr.45 datë 29.03.2021, ka publikuar shpërndarjen e fondeve të akorduara nga Buxheti i Shtetit për Programet e Nxitjes së Punësimit për vitin 2021 […]

THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË TË JASHTËM

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 ”Për nxitjen e Punësimit”,Vendimit Nr. 348, datë 29.4.2020 “ Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes nëpërmjet Vetëpunësimit”, Kreu III ”Rregullat dhe proçedurat për përftimin e programit të vetepunësimit” pika 9 gërma a) si dhe Rregullores Nr.2 Prot, datë 11.08.2020 “Per zbatimin e Programit të nxitjes […]

THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË TË JASHTËM

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtëm Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 ”Për nxitjen e Punësimit”, Vendimit Nr. 348, datë 29.4.2020 “ Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes nëpërmjet Vetëpunësimit”, Kreu III ”Rregullat dhe proçedurat për përftimin e programit të vetepunësimit” pika 9 gërma […]

PROGRAMI I VETËPUNËSIMIT

Agjencia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi, në kuadër të Programeve të Nxitjes së Punësimt, fillon zbatimin e Programit të Vetëpunësimit. Ky program do të zbatohet në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.  Nr. 348, datë 29.4.2020: “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes nëpërmjet vetëpunësimit”. Programi i Vetëpunësimit mbështet […]

MBI OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT NGA ZYRAT E PUNËSIMIT VETËM GJATË SITUATËS SË JASHTËZAKONSHME

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE NJOFTIM: MBI OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT NGA ZYRAT E PUNËSIMIT VETËM GJATË SITUATËS SË JASHTËZAKONSHME Tё nderuar qytetarё, Agjencia Kombёtare e Punёsimit dhe Aftёsive (AKPA), Nё zbatim tё Vendimit tё Kёshillit tё Ministrave nr. 243, dt.24.03.2020 “Pёr shpalljen e gjendjes sё fatkeqёsisё natyrore”, tё Akteve Normative me fuqinё […]