KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, NJOFTIM

Komiteti i Pranimit për ngritje në Detyrë në përputhje me përcaktimet e Ligjit 152/2013,”Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar dhe VKM-së nr. 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin, e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” të ndryshuar, Njofton: Për vendet e lira të publikuara përkatësisht për: Për 1 (një) vend në pozicionin […]

Njoftim “Për shpërndarjen e fondeve e pjesëmarrësve për programet e Nxitjes së Punësimit, fazën pilot të Garancisë Rinore dhe programit të Kodimit për Zyrat e Punësimit për vitin 2024” dhe hapjes së aplikimeve për vitin buxhetor 2024

Në zbatim të Ligjit Nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”, paketës ligjore për zbatimin e programeve të nxitjes së punësimit, Programit të Qeverisë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për kërkesë për pjesëmarrje në programet e nxitjes së punësimit, me fondet e akorduara nga Buxheti i shtetit për vitin 2024 për programet si me poshtë: VKM […]

Thirrje për aplikim, për kurset e formimit profesional të organizuara nga institucionet e formimit profesional, publike apo private, për vitin 2023

Mbi shpalljen e thirrjes për aplikim në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 646, datë 5.10.2022 “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programeve të formimit profesional nëpërmjet mbështetjes financiare të ofruar, sipas procedurave të konkurrimit, për kurset e formimit profesional të organizuara nga institucionet e formimit profesional, publike apo private” Në […]

Thirrje për aplikim

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE Thirrje për aplikim Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 ”Për nxitjen e Punësimit”,Vendimit Nr. 348, datë 29.4.2020 “ Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes nëpërmjet Vetëpunësimit”, i ndryshuar, Kreu III ”Rregullat dhe proçedurat për përftimin e programit të vetepunësimit” pika 9 gërma a) si dhe […]

Thirrje për aplikim, për kurset e formimit profesional të organizuara nga institucionet e formimit profesional, publike apo private

Mbi shpalljen e thirrjes për aplikim në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 646, datë 5.10.2022 “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programeve të formimit profesional nëpërmjet mbështetjes financiare të ofruar, sipas procedurave të konkurrimit, për kurset e formimit profesional të organizuara nga institucionet e formimit profesional, publike apo private” Në […]

Njoftimin mbi shpalljen e thirrjes për aplikim për programin e Vetepunësimit për vitin 2022

Në zbatim të Programit të Qeverisë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për aplikimin në Programet e Nxitjes së Punësimit, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA), në Buletinin e Njoftimeve Publike, Nr.50, datë 19.04.2022, njoftoi për hapjen e aplikimeve për programet e Nxitjes së Punësimit për vitin 2022, me fondin prej 550 milion lekë, të […]

Njoftim për shpalljen për aplikim në zbatim të VKM-së Nr. 535, datë 08.07.2020

NJOFTIM Në zbatim të VKM-së Nr.535, datë 08.07.2020 “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të punëve publike në komunitet”, Kreu V, “Rregullat dhe procedurat për zbatimin”, pika 1 dhe 2 “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive pas miratimit nga MFE, të “Shpërndarjes së fondeve dhe pjesëmarrësve në Programet e Nxitjes së Punësimit […]

Programet e nxitjes së punësimit për vitin 2022

NJOFTIM Në zbatim të Ligjit Nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, paketës ligjore për zbatimin e programeve të nxitjes së punësimit, Programit të Qeverisë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për aplikimin në programet aktive të tregut të punës, për vitin 2022 nga Buxheti i Shtetit është akorduar fondi prej 550 milion lekë për programet e […]

LISTAT E PUNËKËRKUESVE TË PAPUNË, TË KUALIFIKUAR DHE TË S’KUALIFIKUAR PËR PROGRAMIN E VETËPUNËSIMIT, VITI 2021

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 ”Për nxitjen e Punësimit”, Vendimit Nr. 348, datë 29.4.2020 “ Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes nëpërmjet Vetëpunësimit”, publikohen listat e punëkërkuesve të papunë të kualifikuar dhe të s’kualifikuar në procedurën për përfitimin e grantit sipas Drejtorive Rajonale të AKPA-s. Drejtoria Rajonale AKPA DIBËR Drejtoria […]

PROGRAMI I VETËPUNËSIMIT PËR VITIN 2021

Në zbatim të Programit të Qeverisë Shqiptare dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për aplikimin në Programet e Nxitjes së Punësimit, AKPA në Buletinin e Njoftimeve Publike të APP  Nr.45 datë 29.03.2021, ka njoftuar në lidhje me fondin e akorduar nga Buxheti i Shtetit për Programet e Nxitjes së Punësimit për vitin 2021 dhe hapjen […]