KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, NJOFTIM

Komiteti i Pranimit për ngritje në Detyrë në përputhje me përcaktimet e Ligjit 152/2013,”Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar dhe VKM-së nr. 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin, e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” të ndryshuar,

Njofton:

Për vendet e lira të publikuara përkatësisht për:

  • Për 1 (një) vend në pozicionin “Kryeauditues në Departamentin e Auditimit të Institucioneve Qendrore”, intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e hënë, më datë 18 Mars 2024, ora 10.30 në zyrat e KLSH-së.