Bashkia Tirane Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

598 Drejtor – Drejtoria e Emergjencave Civile, Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve ne Bashkepronesi Adminsitrimit te NjA ve dhe Emergjencave Civile, Bashkia Tirane – Kategoria: II-b

1. 599 Specialist – Drejtoria Ligjore e Rindertimit, Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tirane – Kategoria: III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

598-548 shpallje

599-549 shpallje