BASHKIA SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:

 

  • 1 (një) Specialist, Lagjja nr. 4 , kategoria e pagës  IV-a
  • 1 (një) Specialist, Sektori i Përmirësimit të Klimës së Biznesit dhe Tregjeve, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit  kategoria e pagës  III-b
  • 1 (një) Specialist, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP –ve, kategoria e pagës  IV-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1.1 Specialist lagje nr 4

1.2 Specialist Klima e Biznesit

1.3 Specialist, Drejtoria e Bujqësisë