BASHKIA SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“, i ndryshuar; Bashkia Shkodër shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese për pozicionin :

 

  • Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. Kategoria e pagës II-b

 

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:

 

  • 1 (një) Specialist, Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU Strehimit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik, kategoria e pagës III-b

 

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

1.Shpallje Drejtori i Sherbimeve Sociale lkevizje paralele dhe ngritje ne detyre drejtor

4 Specialist i strehimit CPU 09082023