QENDRA KOMBËTARE E LIBRIT DHE LEXIMIT, VEND I LIRE PUNE

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, bazuar në ligjin nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore në zbatim te tij; Nr. 9616, datë 27.9.2006 “Për Librin në Republikën e Shqipërisë”; Ligjit nr. 7995, datë 20.09.1995, “Për nxitjen e punësimit”, i ndryshuar; Mbështetur në Vkm Nr.325 datë 31.05.2023 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike”, si dhe në zbatim të Urdhrit nr. 118, datë 11.9.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit” të Kryeministrit, në vijim njofton:

  • Shpalljen për konkurs për vendin e lirë të punës në pozicionin “Specialist”, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetës, në Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit. (Paga e pozicionit të punës: Kategoria/Klasa e pagës: (IV-2), në zbatim të Vkm Nr.325 datë 31.05.2023 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike”,

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: urdher per shpallje vendi te lire pune