QENDRA E PRITJES PËR AZIL, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar, neni 19 pika 1, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; të ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative në RSH”; të ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; të ligjit nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”, i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij.si dhe në mbështetje të Vendimit Nr.39, datë 24.01.2024 “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2024, në njësitë e Qeverisjes Qendrore”

Qendra e Pritjes për Azil (QPA) shpall  me kontratë të përkohshme 1-vjecare si me poshte:

  • Kujdestar Nate- Klasa e pagës V

 

  • Specialist Finance- Klasa e pagës IV-3

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Mbi publikimin e vendit vakant Specialist Finance,

 Kujdestar Nate QPA