KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

Shpallje per Nepunes Civil Ngritje  ne Detyre, Konkurrim i brendshëm

Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e 1 (një) vendi vakant “Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse”.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim_Drejtor