KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të nenit 25, kreut V, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës IV-1

  • SPECIALIST NË SEKTORIN E MBIKËQYRJES FINANCIARE DHE MONITORIMIT TË FUSHATËS NË DREJTORINË E SUBJEKTEVE ZGJEDHORE, MBIKËQYRJES FINANCIMIT DHE MONITORIMIT

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: dbnjshm_vend i lire pune_24_05_28_specialist në sektorin e Mbikeqyrjes Financiare dhe Monitorimit të Fushatës