KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të nenit 25, kreut V, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se: Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës IV-1

  • Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKE NGJITUR:  dbnjshm_240222_njoftim per vendin e lire te punes specialist_ sektori i burimeve njerezore