KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, Kreut V të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr.242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II,“Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së ulët drejtuese. Kategoria e pagës III-a.

SHEF NË SEKTORIN E PËRGATITJES SË AKTEVE NË DREJTORINË JURIDIKE DHE E DOKUMENTACIONIT ZGJEDHOR

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR dbnj_220908_njoftim per vendin e lire te punes shef i pergatitjes se akteve