Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, si dhe planit vjetor të pranimit 2022 , i ndryshuar, Njësia përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen  e të Dhënave Personale, shpall Procedurën e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

  • “Inspektor” 1 ( një ) në Drejtorinë e Monitorimit të Programeve të Trasnparencës , në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së
  • “Inspektor” 1 (një) në Drejtorinë e Vlerësimit të Ankesave,  në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së
  •  PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR FW__shpalljet_