Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, si dhe planit vjetor të pranimit për vitin 2024 , Njësia përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shpall Procedurën e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin:

1 ( një ) – “Drejtor i Drejtorisë së Monitorimit të Programeve të Transparencës”, në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit

Kategoria e pagës II-1.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

SHPALLJA per DREJTOR i DREJTORISE Per programet e transparences 2024