Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar, Njësia përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shpall Procedurën e lëvizjes paralele, dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionet:

  • 1 ( një) “Specialist IT”, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës

Kategoria e pagës IV-1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1.SHPALLJA per NIVELIN EGZEKUTIV