KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 18, “Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil”, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” si dhe të Vendimit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Nr.57/2019 “Për një ndryshim në Vendimin e Kuvendit Nr. 34, datë 20.05.2010 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”.

VENDOSA:

1. Miratimin e planit të pranimit në shërbimin civil, për vitin 2023.

2. Deklarimin e pozicioneve të lira për të cilat do të organizohen proçedurat përkatëse të konkurrimit si më poshtë:

 

  • Inspektor 1 Nivel i ulët drejtues III-A
  • Specialist 1 Nivel ekzekutiv III-B

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Plani_vjetor_i_pranimeve_ne_sherbimin_civil per vitin 2023 në KMD