KËSHILLI I QARKUT SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Keshilli i Qarkut Shkoder shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

 

  •  Pergjegjes sektori per financen dhe zbatim projektesh, Kategoria III-a/1
  •  Specialist i marredhenieve publike dhe promovimit, Kategoria III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje Keshilli i Qarkut Shkoder