KËSHILLI I QARKUT SHKODËR, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të Ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, VKM nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Këshilli i Qarkut Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

 

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Shkoder

  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Njoftim specialist D. Administrimi te Tokes (1)