KËSHILLI I QARKUT KORÇË, VEND I LIRË PUNE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II, dhe III të VKM nr. 243, datë 18/03/2015”, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut Korçë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin :

  • 1 (një) Specialist për Arkiv/protokollin- kategoria e pagës III-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1. Shpallje vend i lirë për Arkivë-Protokoll