Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Vend i lire pune

Në zbatim të neneve 21, 22, dhe 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe VII të Vendimit, të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar”, Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpall procedurën për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin;

1 (një) Specialist Prokurimesh, në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Shërbimeve të Përgjithshme, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – Kategoria; IV-1.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2.1. Shpallje Specialist Prokurimesh ne faqen e klp