Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Vend i lire pune

Në zbatim të neneve 21, 22, dhe 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe VII të Vendimit, të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar”, Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpall procedurën për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin;

 

1 (një) Specialist i IT-së (Teknologjisë së Informacionit), në Sektorin e Shërbimeve Administrative, në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, Në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – Kategoria; III-b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje Specialist IT