INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni i Presidentit të Republikës shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil, për pozicionet: