INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut II dhe III të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Institucioni i Presidentit të Republikës shpall procedurën e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë, për pozicionin:

  • Përgjegjës Sektori në Sektorin e Administrimit dhe Mirëmbajtjes, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Menaxhimit Financiar dhe Shërbimeve, klasa e pagës III-1, niveli i kualifikimit 1.

 

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje Vendi Vakant Pergj. Sektori ne Sektorin e Administrimit dhe Mirembajtjes